Obchodní podmínky společnosti Paxi.cz s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Paxi.cz s.r.o. so sídlom ul. 9. května 598, 664 56 Blučina, Česká republika, IČO: 018 32 981 zapísaná v obchodnom registri Okresného / Krajským súdom v Brně, Spisová značka: C 79928 vedená na Krajskom súde v Brně (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo pri nákupe v internetovom obchode predávajúceho, prevádzkovaného na adrese www.ventilatorshop.sk.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a kupujúci, ktorí vo vzťahoch s predávajúcim vystupujú ako kupujúci podnikatelia alebo ako ďalšie osoby, ktoré nie sú spotrebitelia (ďalej len "kupujúci podnikateľ"). Ak tieto obchodné podmienky upravujú rovnako práva a povinnosti pre kupujúceho podnikateľov i kupujúceho spotrebiteľa, užívajú ďalej len termín "kupujúci".

Ak je zmluvnou stranou kupujúci spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neúpravné týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ), zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.

Ak je zmluvnou stranou kupujúci podnikateľ, riadia sa vzťahy neúpravné týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len Obch.) Súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

Pri nákupe v internetovom obchode na internetovej adrese www.ventilatorshop.sk sú informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode predávajúceho a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach spoločnosti Paxi.cz s.r.o. a na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho (www.ventilatorshop.sk) a sú na požiadanie k dispozícii v sídle a na prevádzkach predávajúceho.

3. Objednávka

Všetky odoslané objednávky sú záväzné. Kupujúci potvrdzuje svojou objednávkou súhlas s obchodnými podmienkami aj s reklamačným poriadkom spoločnosti Paxi.cz. V prípade, že si kupujúci svoju objednávku rozmyslí, je dôležité, aby kontaktoval pracovníkov e-shopu o zmene objednávky (napr. Storno objednávky, úprava objednávky - zmena spôsobu platby, doručenia, doplnenie tovaru) emailom, alebo telefonicky.

Kupujúci je povinný vyplniť tieto označené polia:

 • meno, fakturačná adresa, IČ, DIČ, IČ k DPH (podľa toho, či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom)
 • dodacie meno, dodacia adresa pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy
 • telefonické spojenie, nutné pre prípadné zmeny typu tovaru, doručenie tovaru (termín dodania)
 • eemailové spojenie
 • kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa cenníka
 • spôsob platby kúpnej ceny tovaru
 • prípadné doplňujúce údaje

4. Cena tovaru

 • Všetky uvedené ceny sú zmluvné a sú vždy aktuálne a platné v okamihu odoslania objednávky.
 • Ceny sú konečné vrátane DPH.
 • Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
 • Cena jednotlivého výrobku je uvedená v popise produktu, na stránke výrobku a v nákupnom košíku.
 • Cena jednotlivého produktu zahŕňa všetky poplatky a dane, ale nezahŕňa cenu prepravy.
 • Cena za prepravu je nastavená v nákupnom košíku a zobrazí sa pri zadávaní objednávky.

5. Dodadnie tovaru

 • Tovar, ktorý je skladom expedujeme do 2 pracovných dní po obdržaní záväznej objednávky.
 • Tovar, ktorý má skladom výrobca expedujeme do 7 pracovných dní alebo zistíme dostupnosť u výrobcu a kupujúceho o termíne doručenia informujeme emailom. Pri každom produkte, je uvedená zodpovedajúca skutočnosť.
 • Tovar bude doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na uvedenú adresu kupujúceho. Pri prevzatí zásielky od prepravcu, obdrží kupujúci s tovarom aj daňový doklad a dodací list. Vyplnený záručný list výrobcu (ak ho tovar obsahuje) je priložený pri tovare.

 • Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu..
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  • zmenila sa výrazným spôsobom predajná cena

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje, že neodkladne (e-mailom alebo telefonicky) kontaktuje kupujúceho a dohodne sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).

Pokiaľ už kupujúci za tovar zaplatil (bankovým prevodom) a skutočná cena bude nižšia ako zaplatená, budú peniaze prevedené späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne. V prípade, že skutočná cena bude vyššia a kupujúci sa nerozhodol od zmluvy odstúpiť, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto súm.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.
 • Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
 • Kupujúci je s celkovou cenou oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 • Ak sa zvýši cena tovaru oproti pôvodnej predajnej cene, má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek úhrad.

8. Prevzetie tovaru

Prevzatie tovaru od dopravcu kupujúcim spotrebiteľom

Pri prevzatí zásielky, by mal kupujúcemu spotrebiteľ prekontrolovať stav zásielky. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí, že je poškodený obal, kartón nie je prelepený originálnymi prelepkami, obal javí známky predchádzajúceho otvorenia, nesúhlasí počet balíkov alebo balík neprirodzene hrká, kupujúci spotrebiteľ by mal odmietnuť prevzatí tovaru, spísať s dopravcom hlásenia o škode a bezodkladne informovať predávajúceho.

V prípade, že tovar je po otvorení balíka mechanicky poškodený, kupujúci spotrebiteľ by mal obsah balíka nafotiť a najneskôr do troch dní od doručenia tovaru zaslať tieto fotografie zaslať na email reklamace@paxi.cz spolu s číslom balíka a identifikáciou dopravcu. Ak tak zákazník urobí a ak tak budú podávajúci a dopravca zmluvne dohodnutí, reklamácia bude ďalej riešená dopravcom, ktorý v prípade oprávnenosti reklamácie od zákazníka prevezme poškodený tovar a vráti zákazníkovi kúpnu cenu.

Ak vyššie odporúčané kroky kupujúci spotrebiteľ pri dodaní chybné zásielky urobí, výrazne tak prispeje k rýchlemu vyriešeniu reklamácie dodaného tovaru. V opačnom prípade sa môže spotrebiteľ vystaviť situácii, kedy mu predávajúci preukáže, že tovar bol dodaný v poriadku - teda nepoškodené.

Prevzatie tovaru od dopravcu kupujúcim podnikateľom

Pri prevzatí zásielky od dopravcu je kupujúci podnikateľ povinný prekontrolovať stav zásielky. Ak je poškodený obal, kartón nie je prelepený originálnymi prelepkami, obal javí známky predchádzajúceho otvorenia, nesúhlasí počet balíkov alebo balík neprirodzene hrká, kupujúci podnikateľ je povinný odmietnuť prevziať tovar, spísať s dopravcom hlásenia o škode a bezodkladne informovať predávajúceho (tj. do 24h). V prípade, že tovar je po otvorení balíka mechanicky poškodený, kupujúci podnikateľ je povinný obsah balíka nafotiť a najneskôr do troch dní od doručenia tovaru zaslať tieto fotografie nie email reklamace@paxi.cz spolu s číslom balíka a identifikáciou dopravcu. Ak tak budú predávajúci a dopravca zmluvne dohodnutí, reklamácia bude ďalej riešená dopravcom, ktorý v prípade oprávnenosti reklamácie od zákazníka prevezme poškodený tovar a vráti zákazníkovi kúpnu cenu. Pokiaľ kupujúci podnikateľ tieto kroky neurobí a prevezme od dopravcu zásielku, nemá tento kupujúci podnikateľ žiadne nároky na neskoršie reklamácie zásielky voči predávajúcemu. Po prevzatí zásielky sa kupujúci podnikateľ zaväzuje riešiť ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia a neúplnosti zásielky už iba s dopravcom.

9. Prevzatie tovaru osobne

Pri osobnom prevzatí v sídle alebo prevádzke predávajúceho je pracovník predávajúceho povinný tovar pred odovzdaním vybaliť a ukázať kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar neobsahuje žiadne zjavné chyby. Kupujúci spotrebiteľ následne svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre, potvrdzuje, že tovar mal pri odovzdaní bezchybný stav.

Pracovník predávajúceho odovzdá tovar kupujúcemu oproti zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru.

Dopravné podmienky

Spoločnosť Paxi.cz je schopná dodať objednaný tovar na ľubovoľné miesto v Českej republike a Slovenskej republike. Po vložení tovaru do nákupného košíka v e-shope, automaticky sa Vám vypočíta a zobrazí cena za jeho prepravu. Ak zvolíte platbu na dobierku (pri prevzatí tovaru) zaplatíte cenu za prepravu hotovosti pri prevzatí tovaru spolu s cenou za tovar.

 • Osobný odber ZADARMO
 • Dobierka ZADARMO
 • Balík 6€ (objednávka nižšia ako 40€)

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom a vrátenie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ má právo zrušiť odoslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru podľa ustanovenia § 53, ods. 7 Občianskeho zákonníka. Toto právo nie je primárne určené pre riešenie reklamácie tovaru.

Ak sa kupujúci spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Kupujúci spotrebiteľ by tak mal urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zaisťuje najmä preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim.

Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu sumu + poštovné, ktoré kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu vopred zaplatil, dohodnutým spôsobom a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho (od doručenia odstúpenia od zmluvy).

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je takéto odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od týchto kúpnych zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo so súhlasom kupujúceho začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
 • na dodávku novín, periodík a časopisov
 • spočívajúcich v hre alebo lotérii

Platba

V nákupnom košíku uvidíte celkovú cenu Vášho nákupu, ktorú máte zaplatiť, vrátane daní, poplatkov a ceny za balné a dopravu.
Platba bankovým prevodom::

Číslo účtu 2940013572/1100
Banka Tatra Banka, a.s.
Suma Celková cena objednávky vrátane dopravy
Variabilný symbol Číslo objednávky

Objednaný tovar bude expedovaný po pripísaní platby na vyššie uvedený účet.

Platba na dobierku - pri prevzatí dobierky, kedy si tovar necháte doviezť prepravnou službou.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia, než je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo zrušiť objednávku. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za aktuálnu (nižšiu) cenu.

Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Tovar je až do zaplatenia majetkom predávajúceho.

Náklady na elektronickú objednávku zodpovedajú bežným telekomunikačným poplatkom.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) kupujúcich - fyzických osôb sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od kupujúcich - fyzických osôb sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám, ani nebudú využité na reklamné účely obchodu.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru, a prípadne banku, ktorá sa podieľa na vybavenie objednávky (splátkový predaj). Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci je riadne registrovaným spracovateľom osobných údajov podľa platnej právnej úpravy.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou či emailovou formou na email: eshop@paxi.cz. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5-tich pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

Ak zákazník súhlasí, môže mu predávajúci oznamovať emailovej a tlačené obchodné ponuky, inzerciu a ponúkať účasť v anketách.

Reklamačný poriadok a záručné podmienky spoločnosti PAXI.cz s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi predávajúcim - spoločnosť Paxi.cz so sídlom ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika, IČO: 018 32 981 zapísaná v obchodnom registri Okresného/Krajským súdom v Brne, Spisová značka: C 79928 vedená na Krajskom súde v Brne, (ďalej len "predávajúci") na strane jednej a kupujúcimi na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako kupujúci spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a kupujúci, ktorí vo vzťahoch s predávajúcim vystupujú ako kupujúci podnikatelia (ďalej len "kupujúci podnikateľ")

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov.

Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľa sa postupuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ObchZ) a súvisiacich právnych predpisov.

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenému predávajúceho je priložený dodací list alebo faktúra, prípadne aj záručný list so sériovým číslom. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúcim by mal kupujúci pre zjednodušenie a urýchlenie reklamačného konania predložiť dodací list, faktúru alebo záručný list so sériovým číslom výrobcu, ak bol priložený. Ak výrobca prikladá k výrobku svoj záručný list, odporúčame súčasné predloženie originálneho záručného listu výrobcu.

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame použiť Reklamačný list. V prípade, že reklamujete viac tovaru, je nutné vyplniť formulár na každé zvlášť.

2. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru

a. Kupujúci spotrebiteľ

Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zistí poškodenie dodaného tovaru, rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou, a skutočne dodaným tovarom, kupujúci spotrebiteľ by mal ihneď (najlepšie do 24 hodín) preukázateľným spôsobom oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu na odstránenie týchto vád. Nároky kupujúceho spotrebiteľa potom rieši ustanovenie § 616 OZ.

b. Kupujúci podnikateľ

Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajni. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom, je povinný do 24 hodín preukázateľným spôsobom túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu, ak tak neurobí, nebude na jeho neskoršiu reklamáciu braný ohľad.

3. Podmienky záruky

a. Kupujúci spotrebiteľ

Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom a dodacom liste alebo na faktúre. Štandardne poskytuje spoločnosť na tovar záruku 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa v zmysle § 19 ods. 3 Zákona na ochranu spotrebiteľa predlžuje iba o čas od prevzatia tovaru do záručnej opravy až do momentu, kedy bol kupujúci povinný si tovar prevziať. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vyzdvihne vec, ale do chvíle, kedy bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť.

V prípade výmeny tovaru začína nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.

b. Kupujúci podnikateľ

Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom a dodacom liste alebo na faktúre. Ak nie je na faktúre alebo na dodacom liste pri položke tovaru záručná doba v inej dĺžke, predávajúci poskytuje záruku v dĺžke 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim podnikateľom

Do záručnej doby sa nepočíta doba, ktorá uplynie od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia.

Záručná doba tovaru, ktorý je náhradou za oprávnene reklamovaný tovar, dobieha podľa záruky pôvodného tovaru. Toto sa týka ako opraveného tovaru, tak aj prípadov, kedy došlo v rámci reklamačného konania k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru.

4. Neuplatniteľnosť záruky

Záruka sa nedá uplatniť úplne alebo čiastočne v nasledujúcich prípadoch:

 • po uplynutí záručnej lehoty
 • poškodenie tovaru bolo spôsobené neodborným alebo neoprávneným zásahom
 • tovar bol použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojim parametrom , pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom
 • tovar bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
 • poškodenie tovaru bolo spôsobené nesprávnou údržbou
 • poškodenie bolo spôsobené nevhodnou manipuláciou zo strany zákazníka
 • poškodenie bolo spôsobené neodvratnou záležitosťou (živelná pohroma)
 • tovar bolo pripojený na iné ako predpísané napätie
 • poškodenie vzniklo v dôsledku prepätia

5. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie - kupujúci spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: reklamace@paxi.cz alebo písomne - listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika, prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho alebo v jeho sídle.

V prípade nákupu v internetovom obchode na internetovej adrese https://www.ventilatorshop.sk kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: reklamace@paxi.cz, alebo písomne - listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho: Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika, prípadne osobne v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho alebo v jeho sídle.

Kupujúci spotrebiteľ doručí na vlastné riziko a náklady (v prípade oprávnenej reklamácie budú náklady spojené s uplatnením reklamácie nahradené predávajúcim) reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho alebo do jeho sídla. Kupujúci spotrebiteľ by mal tovar k reklamácii dodať vrátane kompletnej dokumentácie a príslušenstva, pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom by mal kupujúci spotrebiteľ predložiť dodací list, faktúru alebo záručný list, ak bol priložený, prípadne tiež originálny záručný list výrobcu k urýchleniu reklamačného konania.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej chyby zistí predávajúci, že reklamácia nie je oprávnená, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok podľa § 598 OZ.

Tridsaťdňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

a. Chyby odstrániteľné

Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Ak nie je to v prípade vady u reklamovaného tovaru, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom k jej povahe neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo ak sa týka taká chyba len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je - je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Právo na výmenu tovaru má kupujúci spotrebiteľ taktiež v prípade, keď sa jedná síce o vady odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád, nemôže kupujúci spotrebiteľ tovar riadne užívať. Väčším výskytom vady sa myslí 3. oprávnená a uznaná reklamácia rovnakého druhu. Kupujúci spotrebiteľ má, v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných vád, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

Chyby neodstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni užívaniu tovaru a kupujúci spotrebiteľ nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

V prípade, že kupujúci spotrebiteľ požaduje výmenu tovaru a predávajúci už tento tovar nemá v ponuke, kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, prípadne si môže s predávajúcim dohodnúť zaslanie iného tovaru v rovnakej celkovej cene, ako malo reklamovaný tovar.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s kupujúcim dohodnutá lehota dlhšia. Po vybavení reklamácie dostane kupujúci spotrebiteľ jedno vyhotovenie reklamačného protokolu, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená. Ďalšie prípadné reklamácie vymeneného tovaru bude kupujúci spotrebiteľ uplatňovať na základe tohto reklamačného protokolu, ktorý nahrádza záručný a dodací list.

Kupujúci má v prípade výskytu neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovar bez vady, právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Výber záleží na spotrebiteľovi.

6. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie - kupujúci podnikateľ

Kupujúci podnikateľ je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť chybu tovaru bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr však do 3 dní od jej zistenia, okrem oznámenia chyby podľa bodu 2) písm. b) tohto reklamačného poriadku.

Kupujúci podnikateľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: reklamace@paxi.cz alebo písomne - listom zaslaným na adresu: Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika.

V prípade nákupu v internetovom obchode na internetovej adrese https://www.ventilatorshop.sk kupujúci podnikateľ oznámi predávajúcemu vadu tovaru emailom na adresu: reklamace@paxi.cz alebo písomne - listom zaslaným na adresu: Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika.

Oznámenie musí obsahovať zoznam chybného tovaru. Pri každej položke (tj. pri každom kuse) musí byť uvedené:

 • číslo dokladu, ktorým bol tovar zakúpený
 • opis podľa predajného dokladu
 • sériové číslo výrobku, v prípade že je výrobok jedinečným číslom
 • opis zistených vád, tj. o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.

Na základe oznámenia vady predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie a stanoví ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Kupujúci podnikateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho: Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika. Kupujúci podnikateľ je povinný zaslať reklamovaný tovar v originálnom obale alebo v obale zabraňujúcim poškodeniu pri preprave. V prípade zaslania tovaru v nezodpovedajúcim obale, nemusí kupujúci podnikateľ tovar prijať k záručnej oprave.

Na každom prepravnom obale musí byť nalepená nálepka, ktorá obsahuje nasledujúce údaje:

 • výrazné označenie reklamácie
 • meno a adresu kupujúceho podnikateľa
 • adresu sídla predávajúceho: Paxi.cz, ul. 9.května 598, 664 56 Blučina, Česká republika

V každom samostatnom zasielanom balíku musí byť zoznam obsiahnutého tovaru, popis závady tovaru a oznámenia s požadovaným spôsobom riešenia reklamácie.

Pokiaľ kupujúci podnikateľ doručí predávajúcemu reklamovaný tovar bez predchádzajúceho písomného oznámenia závady, je predávajúci oprávnený tento tovar vrátiť späť kupujúcemu podnikateľovi na jeho náklady.

Kupujúci podnikateľ je povinný tovar k reklamácii dodať vrátane príslušenstva (kompletná dokumentácia, káble, doplnky, atď.), Pokiaľ tak neúčiní, predávajúci nie je povinný tovar na reklamáciu prijať.

Po doručení reklamovaného tovaru, pracovník reklamačného oddelenia znovu posúdi reklamovanú chybu a pokiaľ možno ihneď rozhodne o dôvodnosti reklamácie, a či ide o podstatné porušenie zmluvy či nepodstatné. O uplatnení reklamácie spíše pracovník reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis reklamovanej chyby, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (zamietnutá reklamácia).

V prípade, že pri posúdení reklamovanej chyby zistí predávajúci, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

a. Podstatné porušenie zmluvy

Pokiaľ má tovar neodstrániteľnej chyby alebo väčšie množstvo chýb, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, jedná sa porušenie zmluvy podstatným spôsobom. V takom prípade môže kupujúci podnikateľ:

 • požadovať výmenu tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, dožadovať sa odstránenie právnych vád
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny

Práva kupujúceho podnikateľa zaručené obchodným zákonníkom nie sú týmto dojednaním dotknuté.

Voľbu medzi horeuvedenými nárokmi má kupujúci podnikateľ, iba pokiaľ ju vykonávať vo svojom oznámení vád pri uplatnení reklamácie alebo do 24 hodín po tomto oznámení. Po vykonaní voľby ju kupujúci podnikateľ už nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť. Ak kupujúci podnikateľ nevykoná svoju voľbu v uvedenej lehote, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

b. Nepodstatné porušenie zmluvy

Chyby tovaru odstrániteľné, právne vady tovaru, väčšie množstvo vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, opakujúce sa chyby alebo ďalšie vady (chyby v množstve, farbe, chýbajúce doklady, atď.) Sú považované za nepodstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade môže kupujúci podnikateľ požadovať odstránenie vád alebo zľavu z kúpnej ceny.

O tom, či bude chyba odstránená opravou alebo výmenou rozhoduje predávajúci.

Primeraná lehota na odstránenie vád opravou je 30 kalendárnych dní, v odôvodnených prípadoch môže predávajúci túto lehotu predĺžiť. Ak predávajúci neodstráni vady v lehote stanovenej podľa predchádzajúceho súvetí, môže kupujúci podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci podnikateľ len v prípade, že na svoj úmysel upozorní predávajúci pri stanovení lehoty na odstránenie vady alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Takto vykonanú voľbu nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu predávajúceho meniť. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom vrátane priložených záručných listov a návodov.

Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

K odstúpeniu od zmluvy nedôjde, ak kupujúci podnikateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal s výnimkou prípadov, keď:

 • zmenu stavu tovaru nespôsobil,
 • k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

Pokiaľ došlo k zníženiu hodnoty vráteného tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaniu alebo opotrebovanie tovaru), je kupujúci podnikateľ povinný chýbajúcu hodnotu podľa ustanovenia § 441 ods. 4 ObchZ nahradiť v peniazoch. Hodnotu opotrebenia či spotrebovania určuje predávajúci v závislosti na výške opotrebovania či spotrebovania vráteného tovaru.

Ak bol tovar kupujúcemu podnikateľovi zasielaný prostredníctvom prepravcu, nemá kupujúci podnikateľ právo na náhradu nákladov na prepravu.

7. Účtovanie skladného

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní od doručenia oznámenia o ukončení reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 1€ za každý začatý deň od ukončenia reklamácie po jej prevzatí kupujúcim. O ukončení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný oznámením zaslaným emailom alebo faxom. Pokiaľ si kupujúci však tovar nevyzdvihne do doby, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

8. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21. októbra 2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku. V prípade, že by sa niektoré z ustanovení tohto reklamačného poriadku dostalo do rozporu s kogentným ustanovením OZ, ObchZ alebo iného právneho predpisu, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Pokud máte těžké rozhodování o tom, jakou velikost stropního ventilátoru potřebujete, nejste sami. Na internetu je mnoho protichůdných informací a tzv. pravidla se během posledních několika let dramaticky změnily. V minulosti byly do značné míry jen 3 velikosti: 42″ , 48″ a 52″ nejpopulárnější z nich byl 52″ ventilátor. Výrobci v posledních letech začali vyrábět stropní ventilátory, které jsou 60″ , 72″ , 84″ a dokonce i 99″ a nejpopulárnější velikost je nyní 60″ . Současný trend směřuje k použití větších ventilátorů v menších prostorech.

Pro maximální funkčnost a účinnost by měly být dodrženy následující rozměry.

Pro výšku stropu přes 2,8 m je doporučováno použití prodlužovací tyče, aby byl ventilátor umístěn ve správné výšce (2,4 m).